A N K E T A

A N K E T A

Drage koleginice i kolege, članovi Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije “Nezavisnost” i Granskog sindikata trgovine “Nezavisnost”, molimo Vas da pažljivo pročitate i odgovorite na sva postavljena pitanja u ovoj anketi. Svima nam je to veoma važno jer će nam dobijene informacije biti od dragocene pomoći prilikom zauzimanja stavova, kojima ćemo zaštiti interese naših članova i svih zaposlenih u našim delatnostima, koji rade u novim, otežanim radnopravnim okolnostima i bezbedonosnim rizicima.

1. Da li je poslodavac u Vašem preduzeću/ustanovi formirao krizni štab ?
1-Da
2-Ne  
3-Nemam saznanja
2. Da li su u rad kriznog štaba uključeni predstavnici sindikata ? 1-Da  
2-Ne  
3. Da li su u rad kriznog štaba uključeni predstavnici zaposlenih – članovi Odbora za bezbednost i zdravlje na radu ?
1-Da  2-Ne
3-U preduzeću/ustanovi nije formiran Odbor za  BZR
4. Ukoliko je odgovor na pitanje 2. i 3. „Ne“ – Da li krizni štab na neki drugi način ostvaruje saradnju sa predstavnicima sindikata i zaposlenih ?  
1-Da,  navedi na koji način : ___________________________________________ (npr.konsultovanjem, redovnim obaveštavanjem o aktivnostima kriznog štaba i sl.)
2-Ne, nikako
5. Da li je nakon uvođenja vanrednog stanja došlo do promene obima proizvodnje u osnovnoj delatnosti koju obavlje poslodavac? 1-Da
2-Ne
3-Nemam saznanja
6. Ako je došlo do promene obima proizvodnje, navedi kakve  (zaokruži jedan od odgovora) :
1-Povećan je obim proizvodnje
2-Smanjen je obim proizvodnje
3-Potpuno je prekinuta proizvodnja (ili vršenje usluga) iz osnovne delatnosti
7. Promene obima proizvodnje su prouzrokovane sledećim razlozima (zaokruži i upiši jedan ili više odgovora) :
1-Povećanom/smanjenom tražnjom za proizvodima/uslugama od dana uvođenja vanrednog stanja
2-Sezonskim karakterom proizvodnje/usluga
3-Drugim razlozima __________________________________________________________ (navesti kojim)
8. Da li je, nakon uvođenja vanrednog stanja, poslodavac izvršio promene organizacije rada i rasporeda i trajanja radnog vremena ?
1-Da
2-Ne
9. Ako je odgovor na predhodno pitanje „Da“ navedi koje je promene organizacije rada i rasporeda i trajanja radnog vremena poslodavac izvršio (zaokruži i upiši jedan ili više odgovora ):
1-Smenski rad :  broj smena je povećan/smanjen __________________________ (navesti)
2-Skraćenje radnog vremena : potpuno ili u pojedinim org. delovima ____________________________________________________________ (navesti)
3-Uvedena je prespodela radnog vremena Prekovremeni radRad od kuće
4-Druge promene (navesti koje) ______________________________________________________________________________________________________________
10. Da li su se desile promene u ukupnom broju zaposlenih, odnosno radno angažovanih ?
1-Povećan je broj
2-Smanjen
3-Ostao je isti
4-Nemam saznanja
  11 Ukoliko je smanjen ukupan broj zaposlenih, odnosno radno angažovanih,  na koji način ?
1-Otkazima zaposlenima u radnom odnosu na neodređeno vremeIstekom ugovora o radu zaposlenim u radnom odnosu na određeno vreme
2-Prestankom angažovanja po osnovu privremenih i povremenih poslova
3-Na neki drugi način _______________________________________________
12   Da li su zaposleni upućeni na plaćeno odsustvo zbog prekida rada i u kolikom broju ?
1-Da (broj _____ ili ______% od ukupnog broja zaposlenih)
2-Ne
13   Da li su zaposleni, pre korišćenja plaćenog odsustva koristili drugi deo godišnjeg odmora iz prethodne godine?
1-Da
2-Ne
14   U kojem iznosu, odnosno u kojem % se isplaćuje naknada za vreme trajanja plaćenog odsustva ? __________________________________________________________________________________________ % (navesti)
15  Da li su zaposleni upućivani na korišćenje kolektivnog godišnjeg odmora zbog smanjenja obima posla ili prekida rada?
1-Da (broj ___ i/ili ____% od ukupnog broja zaposlenih )
2-Ne
16  Da li su do sada dijagnostikovani/utvrđeni slučajevi obolenja od COVID 19 u Vašem preduzeću ?
1-Da
2-Ne  
3-Nemam saznanja
 17 Da li ima zaposlenih koji su u izolaziji zbog saznanja o kontaktima sa obolelima od COVID 19 u Vašem preduzeću ?
1-Da
2-Ne  
18  Navedi na  koji način je regulisan status, odnosno odsustvo sa posla  zaposlenih, koji su u samoizolaciji – da li rešenjem/aktom  nadl. drž. organa ili na drugi način ?________________________________________________________________________________________________________
19   Navedi (opisno) koje su osnovne i dodatne mere higijensko-sanitarne preventive koje je poslodavac preduzeo ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
 20 Da li su za mere preventive i zaštite blagovremeno obezbeđena sva sredstva kao i uputstva i informacije za njihovu primenu i način  korišćenja?
1-Da
2-Ne i to : ____________________________________________________________
3-Delimično i to : _____________________________________________________
21  Navedi da li se i na koji način primenjuje „preporuka o naročito ugroženim licima“ i to:
-Za lica starija od 60godina _________________________________________
-Za hronične bolesnike – dijabetes,  bolesti pluća i srca, maligne bolesti) __________________________________________________________________
-Za roditelje dece do 12 godina _______________________________________
-Za samohrane roditelje dece do 12 godina _________________________
22   Na koji način je obezbeđen/organizovan prevoz sa posla i na posao ?
1-Sopstveni prevoz
2-Grupni prevoz koji je organizovao poslodavac
3-Na oba načina
23  Da li ste imali problema u slučaju korišćenja prevoza za vreme policijskog časa?
1-Da (navesti na koji način) _________________________________________
2-Ne
24   Druge napomena koje smatraš važnim :      

HVALA !

No Comments

Post a Comment