Sporazumno rešen spor u Carnex-u: Radnicima povećane zarade

STR ODB IMG_20170802_213819

U prostorijama poslodavca u Vrbasu,  predstavnici reprezentativnih sindikata kod poslodavca CARNEX d.o.o.

 Industrija mesa Vrbas i generalna direktorka CARNEX-a Milena Đorić Radosavljević, 15.09.2017.godine su potpisali Aneks 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca. U skladu sa ovim Aneksom i prethodno dostavljenom konkretizovanom Ponudom za zaključenje Aneksa Kolektivnog ugovora, odnosno Predlogom za povećanje zarada od 28.08.2017. godine, osnovne zarade zaposlenih u CARNEX-u (bruto 1) povećaće se u zavisnosti od zahtevanog stepena stručne spreme za posao koji obavljaju i to od 13 % do 7% – od nižeg ka višem stepenu stručne spreme, što u proseku iznosi oko 10,2%. Gorenavedeno povećanje zarada će se primeniti na obračun i isplatu zarade za mesec septembar.

Zaključivanjem ovog Aneksa je realizovan Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u predmetu štrajk od 11.08.2017. godine, zaključen između poslodavca i sindikata NEZAVISNOST CARNEX i SAMOSTALNOG SINDIKATA kao organizatora štrajka, a sve uz pomoć stručnog i nepristrasnog posredovanja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Uvereni smo da će ovaj Aneks, kao rezultat intezivnog dijaloga, pozitivno uticati na poboljšanje radnog, ekonomsko-socijalng i sveukupnog ambijenta u kojem CARNEX posluje.

No Comments

Post a Comment